KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE SI VYBERTE DÁREK ZDARMA

REKLAMACE A VRÁCENÍ

Odstoupení od smlouvy

 

 1. Poskytovatel (VERDAEL FOR KIDS) je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení zákazníkovi - obvykle emailem.
 2. Poskytovatel může též odstoupit od smlouvy z těchto závažných důvodů:  Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 14 dní po doručení podkladů k platbě a porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany kupujícího.
 3.  Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu zpřístupňuje Poskytovatel bezprostředně po uzavření smlouvy zákazníkovi  digitální obsah způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění. V takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z těchto důvodů je u digitálního obsahu a služeb nabízených prostřednictvím stránek či dalších internetových služeb Poskytovatele vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů Poskytovatele s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.
 4.  Zákazník v postavení spotřebitele je dále oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku odstoupit, a to v případě, nedodá-li Poskytovatel digitální produkt do 3 dnů po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že Poskytovatel digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění.
 5.  Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, sjednal-li s Poskytovatelem poskytnutí produktu na zakázku či produktu upraveného dle zvláštních požadavků zákazníka.

 

Odpovědnost za vady

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li služba či digitální obsah vadu. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí produktu. V takovém případě, je-li to možné, může zákazník požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní zákazník u Poskytovatele e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace Poskytovatel potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila zákazníkovi značné obtíže. Není-li zákazník v postavení spotřebitele, odpovídá Poskytovatel za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně.
 2. Zákazník v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatel vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.
 3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje zákazníka namísto odměny, nemůže zákazník požadovat přiměřenou slevu.
 4.  Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.
 5.  Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).
 6.  Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: objednavky@verdael.cz 
 7.  Stanovuje se lhůta 30 dnů pro vyřešení nároků zákazníka z titulu reklamačního řízení, s tím, že Poskytovatel je povinen zákazníka do konce této lhůty vyrozumět o výsledku reklamačního řízení.